Testimonials

การทำธุรกิจ ต้องเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลต่อกัน ทางเราได้เล็งเห็นถึงจุดนี้เป็นพื้นฐานตั้งมั่น ในการทำธุรกิจ
 

คุณเกรียงศักดิ์ รักสองหมื่น, ประธานกรรมการ

การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทที่ทำธุรกิจต้องทำ เพราะสังคมจะเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งสติปัญญาและจิตสาธารณะ
 

นายอัญวุฒิ, กรรมการผู้ถือหุ้น

แนวทางในการเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในสังคม จะต้องเกิดขึ้นได้จากการคลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง การปลูกฝัง อบรม จนมีจิตใจที่เป็นสาธารณะ และอยู่บนพื้นฐานของธรรมะ
 

นายทองอ้วน, ฝ่ายขาย

จิตสำนึกต่อสังคมเป็นระดับเหตุผลภายในใจ ที่ส่งผลต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆ ของบุลคลนั้น ถ้าคนเป็นมีใจเป็นสาธาระณะ นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่มั่น สังคมก็จะอยู่กันด้วยความเกื้อกูลกัน
 

นายศรัญญู, ฝ่ายขาย

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดต่อการสร้างปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้มีจิตสำนึกต่อสังคม แต่เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน สถาบันบริษัท เป็นอีกสถาบันนึงที่สำคัญ ถ้าบริษัทใดเห็นคุณค่าสังคมส่วมร่วมและมอบสิ่งต่างๆเพื่อตอบแทนสังคม บริษัทนั้นก็จะอยู่อย่างยั่งยืน
 

นายคงพรรณ, ฝ่ายขาย

การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในตนเอง ยิ่งคนที่มีคุณธรรมภายในใจสูง ก็ย่อมต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดี โดยเฉพาะต่อสังคมส่วนรวมควรมาเป็นอันดับแรก
 

นายโยธิน, กรรมการผู้ถือหุ้น